Мэргэжил олгох эрчимжүүлсэн сургалт

Мэргэжил олгох эрчимжүүлсэн сургалт (Хөдөлмөр Нийгэм Хамгаалалын Яам, Хөдөлмөр Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий Газрын зөвшөөрөл болон Мэргэжлийн Боловсрол Сургалт Үнэлгээний Төвийн чадамжинд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд)                   

#НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, #ХҮНИЙ НӨӨЦ, #АЛБАН ХЭРГИЙН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТ + СУДАЛГААНЫ (SPSS ПРОГРАММ) АРГА ЗҮЙ ЭЗЭМШИХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХОСОЛСОН СУРГАЛТАНД БҮРТГЭЖ БАЙНА.

Хувь хүнийг хөгжүүлж, мэргэжлийн ур чадварыг цогцоор нь эзэмшүүлэн, чадавхижуулахад оршино. Компанийн бодлого, хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан хүний нөөцийн оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх, байгууллагын хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх, хүний нөөцийн менежментийн үндсэн ойлголтуудын талаар мэдлэгтэй болж, байгууллагын хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлж, хүний нөөцийн төлөвлөгөө, тайлан судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүй эзэмшинэ. Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах, бүртгэх, хадгалах, оффис менежер буюу нарийн бичгийн даргын ажлын зохион байгуулалтыг судлах, ажлын төлөвлөгөө, тайлан судалгаа, шинжилгээ хийх арга зүй эзэмшинэ.