card

БАЙГУУЛЛАГАДАА УЧИРЧ БОЛЗОШГҮЙ АЮУЛ, ЭРСДЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ, УДИРДАХ АРГА ЗҮЙ ЭЗЭМШИХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

БАЙГУУЛЛАГАДАА УЧИРЧ БОЛЗОШГҮЙ АЮУЛ, ЭРСДЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ, УДИРДАХ АРГА ЗҮЙ ЭЗЭМШИХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

Сургалтын бүртгэл

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах ажилтан, менежер, технологич, инженер, дотоод хяналт шалгалтын ажилтан. Сургалтын гарын авлага, материалыг үнэ төлбөргүй өгнө.

Сургалтыг удирдах багш: Сургалт, дадлагыг эрсдэлийн удирдлага, хөндлөнгийн болон дотоод хяналтаар мэргэшсэн докторын зэрэгтэй, профессор багш удирдана. 

 

Эрсдэл (ISO31000) хүрээнд

Сургалтын зорилго: Байгууллагынхаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй дотоод, гадаад аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, хэрхэн удирдах арга зүй эзэмшинэ.

Сургалтаар эзэмших мэдлэг чадварБайгууллагынхаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээнээс үүсч болзошгүй аюул, эрсдэлийг хамтран тодорхойлно. Эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийнэ. Эрсдэлийг удирдах арга зүй эзэмших дадлага хийнэ. Аюул, эрсдэлийг бууруулах шийдвэр гаргах арга замд суралцана.

Хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас арга хэмжээ авахаас өмнө дотоод хяналтаар зөрчлийг илрүүлж, таслан зогсоох арга замд суралцана. Авчирсан баримт, кэйс дээр ажиллана.

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ашиглаж сурна. 

Сургалтад ирэхдээ бэлтгэх зүйлс:

Гар компьютертэй ирэх, Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн 1 танилцуулга авчирах, байгууллагынхаа аюул, эрсдэлийг удирдах чиглэлээр гаргасан тушаал, шийдвэр 1-ийг авчирах, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас авсан торгууль, шийтгэл, акт, албан шаардлагыг авчирна. 

Сургалтад ирэхдээ бэлтгэх зүйлс: