card

ХУУЛИЙН ДАГУУ ТАТВАР БАГА ТӨЛӨХ БОЛОМЖИТ АРГА ЗАМУУД

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДИЙН АШИГ ХУРИМТЛАЛАА НЭМЭГДҮҮЛЭХ ГОЛ АРГА УХААНД СУРАЛЦМААР БАЙНА УУ.
ТАТВАРЫН ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ
ЭРСДЭЛТЭЙ ОНЦЛОХ ЗААЛТУУД
ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР

Сургалтын бүртгэл

Сургалтад ирэхдээ бэлтгэх зүйлс: Тулгамдаж буй асуудлаа сайн тодорхойлоод мэргэжлийн багшаас хэлэлцүүлгийн цагаар асууж, тодруулж зөвөлгөө авахад бэлтгэсэн байх, комьпютер болон ухаалаг утсандаа татварын хуулиудыг хэрэглэж болохуйцаар бэлтгэсэн байх

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Бүхий л аж ахуй нэгж, байгууллагуудын захирал, удирдах албан тушаалтан, менежер, нягтлан бодогчид болон сонирхсон хүн бүр хамрагдах боломжтой.

Сургалтыг удирдах багш: Уг сургалт нь Татварын шилдэг мэргэшсэн мэргэжилтэнгүүдтэй хамтарсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явагдана. Сургалт, дадлагыг татварын зөвлөх, тэргүүний заах арга зүйч багш цолтой, мэргэшсэн докторын зэрэгтэй, профессор багш удирдана. Сургалтын төлбөр ............ төгрөг.

      Сургалтаар эзэмших мэдлэг, чадвар: Хөтөлбөр 1


Татварын хуулийн шинэчлэлийн талаар,(Хуулийн үзэл баримтлал + нэмэлт тайлбар)

Татварын онолын үндсэн асуудлууд: Албан татварын бүрэлдэхүүн, албан татварын ангилал, татварын үүрэг зарчимууд, татварын хуулийн бүрэлдэхүүн, татварын харилцааны онцлог

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, Хувь хүний орлогын албан татвар, Хөрөнгийн албан татварууд

Татварын Ерөнхий хууль, Татвар төлөгчийн бүртгэл, Татварын хөөн хэлэлцэх хугацаа, Татвар ногдуулах, тайлагнах, Татварын өр барагдуулах журам

Татварын бүртгэлийн асуудалтай холбоотой гарсан маргаантай гомдлуудын шийдвэрлэлт /жишээн дээр хэлэлцүүлэг хийх/ Татварын маргаан, түүнийг шийдвэрлэх аргууд, Захиргааны хариуцлагын тооцоолол, Захиргааны журмаар гомдлыг шийдвэрлэх нь, Иргэний журмаар гомдлыг шийдвэрлэх нь 

Олон улсын татварын тухай ойлголт: Давхар татварын гэрээний хэрэглээний асуудлууд, Татварын давхардлыг арилгах аргууд, Нимгэн капиталжуулалтын дүрэм, Үнэ шилжүүлэх аргууд, Олон улсын татварын асуудалтай холбоотой үүсэх татварын маргаантай асуудлууд Жишээн дээр хэлэлцүүлэг хийх

Зөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийн зохицуулалт

      Сургалтаар эзэмших мэдлэг, чадвар: Хөтөлбөр 2


Татварын хуулийн шинэчлэлийн талаар,

Эрсдэлтэй онцлох заалтууд

Хуулийн нэмэлт тайлбар, (Хуулийн үзэл баримтлал + нэмэлт тайлбар)

Татварын багц хуулийн ажлын хэсэгт орсон, олон улсын татварын түвшин, татварын маргаан түүнийг шийдвэрлэх эрх зүйн түвшинд бэлтгэгдсэн, татварын удирдлагын системын олон төсөл удирдаж ажилласан, шилдэг заах арга зүйч багш заана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татварын хууль, эрх зүй, онол, практик, хяналт шалгалтын эрсдэлийн хүрээнд

Сургалтын зорилго:
Татварын хяналт шалгалтын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг, ур чадвар олгох, туршлага солилцох