card

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ ЭЗЭМШИХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

Сургалтын бүртгэл

Сургалтад ирэхдээ бэлтгэх зүйлс:
Гар компьютертэй ирнэ.
Судалгааны ажлаа авчирна.
Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Бакалавр, магистр, докторын зэрэг хамгаалах хүмүүс, судлаач нар, удирдах ажилтан, менежер, технологич, инженер, сонирхсон хүн бүр.

Сертификат: Сертификат олгоно. Сургалтын гарын авлага, материал, судалгааны SPSS программыг үнэ төлбөргүй өгнө.

Сургалтыг удирдах багш: Сургалт, дадлагыг судалгааны арга зүйгээр мэргэшсэн докторын зэрэгтэй, профессор багш удирдана.

 

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээнд

Сургалтын зорилго: Практик судалгааны  арга зүй эзэмшиж, диплом, диссертаци, судалгааны ажлын тайлан бичих чадвар эзэмшинэ.

Сургалтаар эзэмших мэдлэг, чадвар: Судалгааны ажлын удирдамж боловсруулах арга зүй эзэмшинэ. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгслийг боловсруулна. Судалгааны мэдээлэл цуглуулна. Судалгааны үед цуглуулсан тоон (SPSS) болон чанарын мэдээлэлд боловсулалт хийнэ. 

Дадлагын тайлан: Судалгааны ажил, тайлан боловсруулах дадлага хийнэ. Судалгааны үед илэрсэн сул талыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох дадлага хийнэ. 

Зөвлөмж: Судлаачийн хийж буй судалгааны ажилд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.