card
/

МАНАЙ СУРГАЛТУУД

МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

Аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлага, ажилтануудын мэргэжилийн чиглэлээрх мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлж, арга зүйг эзэмшүүлж бүхий л салбар чиглэлийн урт богино хугацааны мэргэшүүлэх сертификаттай сургалтууд зохион байгуулах замаар байгууллагын болон хүний хөгжилд хувь нэмэр оруулах  

  • Аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлага, ажилтануудын мэргэжлийн чиглэлээрх мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, арга зүй эзэмшүүлэх, мэргэшүүлэх сургалт явуулах, семинар зохион байгуулах, сургалтууд 
  • Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй, баталгаатай, чанартай, найдвартай бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг сонгох мэдлэг чадвар олгох, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр сургалтууд
  • Монгол улсын иргэд, олон нийт, эцэг эх, хүүхэд, залуучуудын хүмүүжил, нийгэмшил, харилцааны эерэг аргад суралцах арга зүйг эзэмшүүлэх, мэдлэг олгох, төлөвшүүлэх сургалтууд