card

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТ

ЦУВРАЛ-1

Сургалтын бүртгэл

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Бүхий л  сонирхсон хүн бүр болон аж ахуй нэгж, байгууллагуудын захирал, удирдах албан тушаалтан, менежер, нягтлан бодогчид хамрагдах боломжтой.

Сургалтын үнэлгээ: Зөрчлийн тухай хууль, гарын авлагын дагуу сургалт явагдана.

Сургалтыг удирдах багш: Уг сургалт нь Зөрчлийн хуулиар мэргэшсэн шилдэг мэргэжилтэнгүүдтэй хамтарсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явагдана. Сургалт, дадлагыг Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга Ахмад........, Чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн Дэд хурандаа ..........нар удирдана

 

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

   Сургалтын зорилго: 

Зөрчлийн тухай хууль, эрх зүй, онол практикаар мэдлэг ур чадвар олгох, зөрчлийн эрсдэлийг бууруулах, туршлага солилцох, зөвөлгөө мэдээлэл авах

 

   Сургалтаар эзэмших мэдлэг, чадвар: 

  • Зөрчлийн онолын үндсэн асуудлууд, Зөрчлийн тухай ойлголт, Монгол улсын Зөрчлийн тухай хууль батлан гарах үндэслэл шаардлага, Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам

  • Зөрчлийн тухай хууль, Монгол улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай.

  • Монгол улсад үйлдэгдэж буй зөрчлийн нөхцөл байдал, Зөрчлийн үр дагавар, Зөрчлийн шийдвэрлэлт тоо баримт жишээн дээр хэлэлцүүлэг хийх, Зөрчил үйлдсэн иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад хүлээлгэх хариуцалга, Хуулийн санкцуудыг жишээн дээр хэлэлцүүлэг хийх

  • Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь оролцогчийн эрх үүрэг

  • Зөрчлийн талаар гомдол гаргах, Зөрчигдсөн эрхээ сэргээх, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ашиглаж сурна. Жишээн дээр хэлэлцүүлэг хийх