card

ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ-БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛ

УДИРДЛАГА БОЛОН НИЙТ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН
“Хувь хүний хандлага-Байгууллагын хөгжил” сургалт

“Хувь хүний хандлага-Байгууллагын хөгжил” сургалт

Сургалтын зорилго:  

Тухайн байгууллагын ажилтнуудын үзэл, хандлага, итгэл үнэмшил, үнэт зүйлийг тодорхойлон, байгууллагын зөв соёлын бүрдүүлж, бий болгоход оршино.

Байгууллагын соёл - Байгууллагын ажилтнуудын үзэл, хандлага, итгэл үнэмшил, үнэт зүйлийг тодорхойлон, байгууллагын зөв соёлын бүрдүүлж, бий болгоход зөвөлгөө мэдээлэл өгөх 

Байгууллагын хөгжил - хувь хүний хандлага сургалтанд зорилтод бүлгийн удирдлага, ажилчдыг хамруулдаг

Сургалтын бүртгэл

Сургалтад ирэхдээ бэлтгэх зүйлс: .....

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Удирдах багш:  Сургалт, дадлагыг Олон улсын стандарт, Хөдөлмөрийн харилцаа, Ажлын байрны эрсдэлийн менежмент, Хөдөлмөр ауюлгүй байдал, Төслийн менежмент, Бизнесийн удирдлага, Хүний нөөцийн удирдлагаар мэргэшсэн магистер, доктор зэрэгтэй олон жилийн дадлага туршлагатай, өндөр ур чадвартай багш нар онол, практик хослуулан хичээлийг удирдана

Сургалтанд хамрагдсанаар: Тухайн байгууллагын ажилтнуудын хандлага эерэг болж эхэлнэ. Эерэг хандлагатай ажилтнууд ажилдаа сэтгэлээсээ хандаж хийнэ. Ажилтнуудын хандлага сайжирснаар байгууллагийн соёл төлөвших таатай орчин нөхцөл бүрдэнэ. 

Сургалтын үнэлгээ:  Сертификат олгоно. Сургалтын гарын авлага, материалыг үнэ төлбөргүй өгнө. 

Нэг ак.цаг ............0 төгрөг. Байгууллагын хэрэгцээнээс шалтгаалан сэдэв сонгох боломжтой.

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Cургалтын хөтөлбөр:

 ХӨТӨЛБӨР-1

Сургалтаар эзэмших мэдлэг, чадвар: 

Байгууллагын соёл-Байгуулллагын соёл гэж юуг хэлэх, соёлын төрлүүд, байгууллагын зөв соёлыг хэрхэн төлөвшүүлэх

Байгууллага доторх багийн ажиллагаа -Багийн менежментийг удирдахуй, Байгууллага доторх баг гэж юуг хэлэх, багийг тодорхойлох, багийн ажиллагааг сайжруулах арга зам

Байгууллагын харилцаа-Байгууллагын харилцааны хэлбэр, хэв маяг, зарчим, түүнийг тодорхойлох, сайжруулах арга зам, хамт олны төлөвшил, харилцааны эв дүй

Менежмент, удирдахуйн ухааны чиглэлээр- Удирдахуйн ухааны менежмент, албан хэрэг хөтлөх ур чадвар, удирдлагын сэтгэл зүй, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн удирдлага

ХӨТӨЛБӨР-2

Сургалтаар эзэмших мэдлэг, чадвар: 

Хувь хүний хөгжил-Хувь хүний хөгжил гэж юуг хэлэх, өөртөө зөв дадал зуршил хандлагын хэрхэн бий болгох

Харилцааны ур чадвар-Харилцаа гэж юуг хэлэх, хувь хүний харилцааны хэв загварыг тодорхойлох, харилцаанд үүсдэг бэрхшээлүүд түүнийг

Цагийн менежмент-Цагийн менежментийг удирдахуй, Цаг төлөвлөх ач холбогдол, цаг төлөвлөх аргууд, цагаа төлөвлөж сурах

Стресс менежмент-Ажлын байран дахь стресс гэж юуг хэлэх, түүнийг хэрхэн даван туулах, стрессийг бууруулах арга зам

Сэтгэл зүйн- Бие хүний сэтгэл зүй, сэтгэл зүйн үндсэн асуудлууд, гэр бүлийн харилцааны сэтгэл зүй