Зөрчлийн тухай хуулийн сургалт

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ЦУВРАЛ-1

ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

Зөрчлийн тухай хууль, эрх зүй, онол практикаар мэдлэг ур чадвар олгох, зөрчлийн эрсдэлийг бууруулах, зөвөлгөө мэдээлэл өгнө.

Уг сургалт нь Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Урьдчилан Сэргийлэх хэлтэстэй хамтран Зөрчлийн хуулиар мэргэшсэн шилдэг мэргэжилтэнгүүдийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явагдана. Сургалт, дадлагыг Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга ................, Чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн Дэд хурандаа ............... нар удирдана.

Байгууллагын удирдлагуудад сургалтыг захиалгаар явуулна.